Disse salgsbetingelsene gjelder for alle salg av varer og tjenester (produkter) fra Instant Norge AS til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt til å gjøre handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Da det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet i salgsbetingelsene, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Definisjon av parter

Selger er: Instant Norge AS, Deliveien 7 – 1540, Vestby, post@lettstillas.no, +47 48 12 78 87, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er: den person eller selskap som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, med følgende punkter:

  • Orientering
  • Valg av produkter
  • Handlekurven eller sending av bestillingsmelding i epost/tekstmelding eller telefon
  • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
  • Eventuell registrering
  • Kontroll av bestillingen
  • Bekreftelse av bestillingen
  • Mottak av ordrebekreftelse

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, i e-post, i vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avsnitt om angrerett.

Du kan sende bestillingen i webbutikken, e-post, telefon eller ved kontantkjøp i vår butikk.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Leveransekostnader kommer i tillegg til produktprisen etter avtale om bestilt mengde og oppgitt leveransested.

Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder er kun mulig hvis kjøperen ordner frakt selv.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom overføring/fakturabetaling eller betaling ved kortterminal.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. Ved postoppkrav og manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Salgspant

Instant Norge AS har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er fullt betalt, med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av Panteloven.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene. Bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Instant Norge AS melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web.

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin «Min side» eller til denne e-postadressen vi fikk reklamasjon fra. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøper side ifm. retursending av varen. (F.eks. retur direkte til produsent)

Dersom det foreligger en mangel ved varen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

Holde kjøpesummen tilbake

Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, §51)

Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke varen (vi tolker dette fra tingen er kvittert inn til Instant Norge AS) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har Instant Norge AS ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Instant Norge AS bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, §30.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Instant Norge AS, betaler ikke Instant Norge AS disse utgiftene.

Garanti

Garanti og reklamasjonsrett dekker feil som forbrukeren selv ikke står ansvarlig for (fabrikasjonsfeil).

Garantier gir rettigheter utover de rettighetene du som kunde har etter lovgivningen og varierer i innhold og omfang. En garanti som setter en kortere frist enn forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrist, er ikke i strid med loven hvis den i denne perioden gir deg bedre rettigheter enn det loven gjør. Garantien kan f.eks. omfatte enhver funksjonssvikt uavhengig av om det skyldes uriktig eller unormalt bruk fra din side, eller ved at risikoens overgang fra selger til forbruker forlenges utover det som fremgår av gjeldende lovgivning garantier vil som regel gjelde for en tidsbegrenset periode. Ta derfor alltid vare på din kvittering.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Her kan du laste ned Angrerettskjema

Les angrerettloven her

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunde.

Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje og transportpall(er), sammen med angrerettskjema.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Personopplysninger

Vi er opptatt av å håndterer personopplysninger på en trygg måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Instant Norge AS er dessuten pålagt til å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer oppbevares ikke av Instant Norge AS utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Det er mulig å lagre kortopplysninger trygt knyttet til din konto om ønskelig.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter kunder kikker eller søker på, for å lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relevante produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Vi tilbyr nyhetsbrev for ulike typer informasjon og tilbud (gjennom e-mail). Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med. Det er også enkelt å melde seg ut fra nyhetsbrev.

Pris og tilgjengelighet på produktene er basert på det tidspunktet du la produktene i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

Når du har kjøpt en vare hos Instant Norge AS kan vi sende ut ordredokumenter, spørreundersøkelser (for Instant Norge AS), samt oppfølgings emailer etter handel slik at våre tjenester gjøres bedre.

Instant Norge AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler ikke slik informasjon med tredjepart.

Instant Norge AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. mva. og eks. frakt, med mindre annet er presisert.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Instant Norge AS side, i annonser, i tilbudet sendt med epost eller i nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan Instant Norge AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Instant Norge AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Instant Norge AS eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Instant Norge AS sin side.

Ekstraordinære forhold

Instant Norge AS er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Instant Norge AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Instant Norge AS kontroll, og som Instant Norge AS ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av.

Instant Norge AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Instant Norge AS side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Instant Norge AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Instant Norge AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Instant Norge AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Follo tingrett som verneting.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Copyright / Kopirett

Alt innhold på disse nettsidene er Instant Norge AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Instant Norge AS.