Vi har samlet de oftest stilte spørsmålene vi får knyttet til stillas og stillasopplæringi denne artikkelen.

Hva er kravene til opplæring for bruk og bygging av stillas?
Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 til § 17-5 stiller krav til opplæring for ulike stillashøyder:
2-5 meter stillaskurs: 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis.
2-9 meter stillaskurs: 15 timer teori og 15 timer praksis.
Over 9 meter stillaskurs: 36 timer teori, 72 timer praksis på 3 ulike type stillas + ansettelse i minst 6 måneder i virksomhet som bruker stillas.
Brukere må også ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, med blant annet gjennomgang av veiledning for montering, bruk og demontering.

Når trenger man stillaskurs?
Når man trenger stillaskurs, er det hovedsakelig knyttet til sikkerhetskravene som er satt av myndighetene for å sikre trygge arbeidsforhold ved arbeid i høyden. Her er en oversikt over når og hvorfor man trenger stillaskurs. Alle som skal montere, demontere, eller vesentlig endre stillas med en plattformhøyde over 2 meter, må ha dokumentert opplæring i henhold til gjeldende regler.

Når skal stillaset kontrolleres?
Når et stillas skal tas i bruk, må det gjennomgå en grundig kontroll for å sikre at det er trygt og stabilt. Denne kontrollen må utføres av en kvalifisert person. Følgende retningslinjer beskriver kravene til kontroll av stillas og hvem som anses som kvalifisert til å utføre denne kontrollen. Kvalifisert Person (en kvalifisert person er en arbeidstaker som har gjennomgått nødvendig opplæring i tråd med gjeldende regelverk).

Kontrollrutiner
Før Førstegangsbruk: Stillaset skal kontrolleres grundig før det tas i bruk første gang. Dette inkluderer sjekk av alle komponenter for å sikre at de er korrekt montert og i god stand.
Periodiske Kontroller: Så lenge stillaset er i bruk, må det kontrolleres med jevne mellomrom. Dette inkluderer daglige visuelle inspeksjoner og mer omfattende kontroller etter behov.
Spesielle Kontroller: Etter Uvær / ved langvarig stans / etter endringer / dersom det har vært arbeidet i nærheten av stillaset som kan ha påvirket dets stabilitet, skal det kontrolleres på nytt.

Når skal man benytte rekkverk i stillaset?
For å sikre trygge arbeidsforhold, krever regelverket at alle stillasgulv eller trapper høyere enn 2,0 meter over underlaget skal ha rekkverk. Ved tilstedeværelse av spesielle faremomenter, skal rekkverk også monteres på lavere høyder. Dette gjelder spesielt i situasjoner hvor risikoen for fall av personer eller gjenstander er høy. Rekkverkene skal være solid konstruert og vedlikeholdt for å gi optimal beskyttelse, og deres installasjon er en avgjørende del av sikkerheten på arbeidsplassen.

Hvor lenge er stillaskurset gyldig?
Kompetansebeviset for montering og bruk av stillas har ingen utløpsdato, men det medfører et ansvar for den enkelte å sørge for at deres kunnskap og ferdigheter er oppdaterte. Ved endringer i regelverk, teknologiske fremskritt eller dersom det har gått lang tid siden man sist arbeidet med stillas, bør man vurdere å repetere opplæringen for å sikre høyeste nivå av sikkerhet og effektivitet i arbeidet.

Skal stillasmontører benytte fallsikringsutstyr?
Regelverket er klart: alle stillasmontører må ha opplæring og øvelse i bruk av fallsikringsutstyr. Dette er nødvendig for å sikre trygge arbeidsforhold og for å overholde gjeldende lover og forskrifter. Arbeidsgivere må sørge for at denne opplæringen er grundig og oppdatert, slik at alle som arbeider med stillas er godt forberedt på å bruke fallsikringsutstyr riktig og effektivt. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykker og sikrer en trygg arbeidsplass for alle involverte.

Hvordan sikrer man seg på skrått tak?
Arbeid på tak med fare for fall krever nøye sikkerhetstiltak for å beskytte arbeiderne. Kollektive vernetiltak som rekkverk eller stillas er påkrevd, og rekkverket skal være minimum 1,0 meter høyt og konstruert for å tåle belastningen ved et eventuelt fall. Ved arbeid på tak med spesielle utfordringer, som stor helning eller avstand til takfoten, bør det også vurderes om det er nødvendig å bruke personlig fallsikringsutstyr i tillegg til kollektive vernetiltak. En grundig risikovurdering av arbeidsplassen vil bidra til å sikre at alle nødvendige sikkerhetstiltak blir implementert for å beskytte arbeiderne mot fallulykker.

Trenger de som skal gå i stillaset opplæring?
Forskriften stiller også krav til de som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden. § 17-5 bestemmer at brukere må ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, med blant annet gjennomgang av veiledning for montering, bruk og demontering.

Er det krav til meg som privatperson å ha opplæring?
Arbeid i høyden reguleres strengt av Arbeidstilsynet for profesjonelle arbeidstakere, som må ha nødvendig opplæring og sikkerhetsutstyr. For privatpersoner som bruker stillas til eget bruk, er kravene ikke like strenge, men det er fortsatt viktig å følge leverandørens brukerveiledning nøye. Privatpersoner som ansetter andre for arbeid på stillaset, må være klar over sitt arbeidsgiveransvar og sørge for sikker arbeidspraksis. Sikkerhet bør alltid være førsteprioritet, uavhengig av om arbeidet utføres av profesjonelle eller privatpersoner.

Hvor langt kan stillaset stå fra vegg?
Stillasgulvene skal monteres på en måte som hindrer forskyvning under normal bruk, og usikret avstand mellom stillas og vegg skal ikke overstige 0,30 meter. Hvis avstanden overstiger 0,30 meter, skal rekkverk og fotlist også monteres for å sikre arbeidernes sikkerhet. Disse tiltakene er avgjørende for å opprettholde et trygt arbeidsmiljø og forhindre fallulykker. Regelmessig inspeksjon og korrekt montering er viktige deler av å sikre at stillaset alltid oppfyller sikkerhetskravene.

Hva slags belastningklasser har vi for stillas i Norge?
Stillaser er fordel på 6 klassifiseringer:
Klasse 1:Denne klassen har den laveste belastningskapasiteten og er egnet for inspeksjoner og lett vedlikeholdsarbeid. Det tillater bruk av lett verktøy, men ingen lagring av materiale er tillatt på stillaset.
Klasse 2: Egnet for lett vedlikeholdsarbeid, for eksempel maling. Den tåler litt mer vekt enn klasse 1 og tillater bruk av noe verktøy, men begrenser lagring til det som umiddelbart brukes.
Klasse 3: Denne mellomklassen er designet for generelt bygningsarbeid som utføres av håndverkere osv. Den tillater lagring av visst utstyr og er den mest vanlige og etterspurte klassen.
Klasse 4: Ideell for murerarbeid som krever både utstyr og lagring av murstein. Det er viktig at vekten av materialet er jevnt fordelt på stillaset. Klasse 4 tillater noe lagring av murstein, men ikke store mengder.
Klasse 5: Denne klassen er for tyngre murerarbeid som involverer lagring av utstyr og kubiske paller.
Klasse 6: Den tyngste klassen er også for tungt murerarbeid. Den håndterer lagring av betongblokker, stein osv.

 

Våre stillaseksperter er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss her.

Telefonnummer+47 23 19 11 19

ArbeidstimerI - V 08:00 - 17:00

kontakt-oss

    Kontakt oss

    Ta kontakt via kontaktskjema under.